Skanderborg Kano og Kajakklub


 Du inviteres hermed til ordinær generalforsamling i Skanderborg Kano og Kajakklub.

Invitation ordinær generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset d. 24.02.2019 kl. 19.00

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalgene
 4. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer
  1. Indkomne forslag fra medlemmer
 5. Aflæggelse af regnskab
 6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingenter og indskud
 7. Valg af formand
  1. Mette Hauberg – genopstiller
 1. Valg af bestyrelse og suppleant. På valg er:
  1. Egon Pedersen – genopstiller ikke
  2. Flemming Larsen – genopstiller ikke
  3. Kim Riisberg – er ikke på valg, men ønsker at stoppe
  4. Suppleant Trine Møller Rasmussen – genopstiller
 1. Valg af revisor og revisor suppleant
 2. Eventuelt
 3. Uddeling af Gudenåpokalen

Medlemsforslag - Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen mandag den 24. februar 2020.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 10, stk. 5, være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag

Forslag om havneræs:

Vi bliver af og til stillet spørgsmålet om ikke det ville være noget for Skanderborg Kano og Kajakklub at afholde havneræs, det er lille begivenhed som ikke kræver ret mange mande timer, vi syntes i sagens natur at det er oplagt i klubben påtager sig denne opgave så vi vil gerne have general forsamling til at tage stilling til om klubben vil bakke op om den opgave eller klubben ikke vil, hvilket efter vores mening ville være en skam, vi mener at der er forholdsvis let at skaffe de personer der skal bruges til dette projekt også uden at det belaste bestyrelsen yderlige. Det havneræs som kan komme på tale er det der ligger i marts måned.

Med venlig hilsen

Betina S. Kongaa og Jørgen Kongaa

Forslag om ændret kontingent:

Jeg så for nogen tid siden et indslag på TV2 Østjylland, fra Stilling vandskiklub. Indslaget handlede om, at det var svært at fastholde de unge medlemmer i klubben. Vandskiklubben havde lavet et særligt ungdomskontingent, hvilket havde været med til at vende udviklingen.

Vi er udfordret med vores unge medlemmer i SKKK, mange roer kun de to timer om mandagen der er instruktion, og når man trækker sommerferien fra, er det kun 4 måneder om året. Fra man fylder 14 år er kontingentet for de unge 1340 kr.

Når de unge fylder 18 år, stiger kontingentet til 1700 kr. Jeg ved der er flere unge, som synes det er meget, når de selv skal betale. Lige nu har jeg kendskab til en ung, der vil skifte til passivt kontingent pga. økonomi og usikkerhed på hvor meget hun vil få roet.

Jeg synes at det er meget vigtigt, at vi gør hvad der er muligt for at fastholde de unge, og Skanderborg kommune yder tilskud til alle aktive medlemmer under 25 år.

Jeg har derfor et konkret forslag, som jeg gerne vil stille forud for generalforsamlingen.

At i stedet for et gradueret kontingent til de unge roer, laves der ét kontingent for alle unge under 25 år. (da klubben får tilskud til denne aldersgruppe). Jeg vil også gerne foreslå at kontingentet fastsattes til 925 kr. årligt. Så beløbet dermed sidestilles med kontingentet for 50+ medlemmer og passive medlemmer.

Med venlig hilsen

Lisa Skytte

./.. vedlagt Formandens årsberetning. /cms/Clubskanderborgkajakklub/ClubImages/Formandensberetning2019.pdf

./.. Kajakklub regnskab 2019 og budget 2020, sendes ud inden generalforsamlingen.

Der er tilmelding til generalforsamlingen senest den 17. februar 2020 af hensyn til traktementet.

Dette sker på mail til: formand@skanderborg-kajakklub.dk

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 
 
Så er der åben for dette års tilmelding i Skanderborg Kano og Kajakklub

Børn og unge instruktion 

Du kan begynde i år hvis du fylder 10 år i løbet af året. Og du kan svømme 350 meter på en gang. Det er fra maj til og med september, hver mandag fra 17.00-18.30.

Senior instruktion  

Voksen instruktion i turkajak. Forløbet ser således ud

Mandag den 20/4 kl 1900  Informationsmøde i klubben. Tilmelding nødvendig.

Fredag den 24/4 kl 2030 svømmeprøve og redningsøvelser i svømmehal.

Selve instruktionen begynder 28/4 kl 19.00 og er to gange om ugen frem til den 4/6

Lørdag den 13/6 kl 10.00 svømmeprøve i søen - 600meter.

Senior instruktion+ 

  For de der har forladt arbejdsmarkedet er det muligt at deltage på formiddagshold kl 10.00 mandag + torsdag. Svømmehal og prøver følger seniorinstruktionen.
 
Hakajak 

Selvom vi ligger ved Danmarks smukkeste sø, har vi også særdeles kompetente instruktører til havkajak. Instruktionen har samme tider som seniorinstruktionen.

 Skriv for tilmelding eller hvis du har spørgsmål.

Mail:  instruktion@Skanderborg-kajakklub.dk

Vi ses på vandet.


 
 
 
 

Havkajakaktiviteter i SKKK 2020

Omskolingskurser for medlemmer i SKKK:

Omskolingskursus er for dig som erfaren turkajakroer med IPP2 tur. Du har lyst til at lære at ro havkajak.

Kurset varer en weekend, 2 hele dage (9 - 16) med undervisning (mest praktisk), sjov og ballade. Der er plads til 5 deltagere.

Vi gennemgår egenfærdigheder på IPP2 hav niveau og har især fokus på sikkerhed.

En dag på søen og en dag på havet. Jeg anbefaler, at du bruger (låner) en våddragt og en neoprenhue udover dit almindelige rotøj. Du vil være mere i og under ;-) vandet end du er vant til fra turkajakken.

Når du har bestået kurset og roet 50km i havkajak er du friroet, og får dit IPP2 havkajak bevis. Du kan komme med til klubbens havkajakture og bruge kavkajakkerne på lige fod med turkajakkerne.

Datoer:

Omskoling 1: 18. - 19. april

Omskoling 2:   6. - 7. juni

 Ture:

Turene er for dig som har en IPP2 i havkajak. Det er friluftsture, du sover i telt/ shelter og sørger selv for forplejning. Du har det hele med i kajakken.

Datoer:

Havkajaktur 1: 1. til 3. maj, Limfjorden. Dagsdistance: 20 - 30 km

Havkajaktur 2: 28. - 30. august, det Sydfynske Øhav. Dagsdistance: 30 - 40 km

Havkajaktur 3: 19. - 20. september, Klitmøller. Vi øver os i at ro i lidt større bølger, måske er vi heldige og kan surfe lidt.

Tilmelding til både kurser og ture efter først til mølle princippet til mig:frankmelms@gmail.com


 

 
 
 
 
 

 

Har du brug for en værdiboks så
er der ledige bokse lige nu.